SOC 2: Hur funkar det?

Vad är SOC 2?

SOC 2 är en frivillig efterlevnadsstandard för serviceorganisationer, utvecklad av American Institute for CPAs (AICPA), som specificerar hur organisationer ska hantera kunddata. Standarden är baserad på följande Trust Services-kriterier: säkerhet, tillgänglighet, bearbetningsintegritet, konfidentialitet och integritet.

En SOC 2-rapport är skräddarsydd för varje organisations unika behov. Beroende på dess specifika affärspraxis kan varje organisation utforma kontroller som följer en eller flera förtroendeprinciper. Dessa interna rapporter ger organisationer och deras tillsynsmyndigheter, affärspartners och leverantörer viktig information om hur organisationen hanterar sin data.

SOC 2-certifiering kallas också en ”tillitsrevision”. Det gör det möjligt för en extern bedömare att genomföra en revision för att avgöra om din organisation arbetar i full överensstämmelse med SOC 2-principerna. Förtroenderevisioner utförs vanligtvis årligen och löper vanligtvis mellan 1 och 5 dagar.

Denna granskningsprocess låter bedömaren observera hur du hanterar kunddata i din organisation. Bedömaren kommer att ställa frågor till dig om dina rutiner för datahantering och kommer att förse dig med en rapport som beskriver eventuella brister. För att erhålla SOC 2-certifiering måste din organisation uppfylla alla kriterier som beskrivs i revisionsrapporten.

SOC 2-certifiering

SOC 2-certifieringsprocessen är utformad för att hjälpa organisationer att bedöma sin förmåga att hantera data på ett tillförlitligt sätt. En certifierad organisation kan visa för kunder, affärspartners och tillsynsmyndigheter att den har implementerat kontroller för att skydda kunddata.

Att erhålla SOC 2-certifiering är en frivillig process. För att erhålla SOC 2-certifiering måste din organisation uppfylla alla kriterier som beskrivs i revisionsrapporten. AICPA utför själva revisionen. Det finns flera nivåer av SOC 2-certifiering.

Du kan erhålla SOC 2-certifiering på antingen brons-, silver- eller guldnivå. Den högsta certifieringsnivån är guld, vilket innebär att organisationen fungerar i full överensstämmelse med SOC 2.

Vikten av SOC 2-efterlevnad

Efterlevnad av SOC 2 är viktigt av flera skäl. För det första hjälper det en organisation att behålla ett gott rykte hos kunder och affärspartners. Om du inte följer riktlinjerna för SOC 2-certifiering kan du förlora kunder eller möta restriktioner från leverantörer.

SOC 2-efterlevnad hjälper också tillsynsmyndigheter och revisorer att förstå hur organisationen hanterar kunddata. En organisation som är SOC 2-certifierad kommer att vara mer benägna att få statliga kontrakt eller kvalificera sig för affärspartnerskap.

Vem kan utföra en SOC-revision?

SOC-revisioner kan utföras av en oberoende tredje part, känd som en revisor. En revisor är en extern enhet som undersöker en organisations affärspraxis och datahanteringskontroller. Eftersom revisorn inte har någon del i resultatet av revisionen, är de fria att utvärdera din organisation utifrån den information du lämnar under revisionen.

Revisioner varar vanligtvis 1 till 5 dagar och utförs på en organisations plats. Under revisionen observerar revisorn hur din organisation hanterar data samtidigt som han ställer frågor till dig om dina affärspraxis och kontroller för datahantering.

Revisorn kommer sedan att göra en revisionsrapport och skicka sina resultat till din organisation. Revisionsberättelsen är en kritisk del av certifieringsprocessen. Den sammanfattar revisionsresultaten, beskriver alla områden av bristande efterlevnad och ger rekommendationer för förbättringar.

SOC 1 vs SOC 2

SOC 2 är en strängare certifieringsnivå än SOC 1. AICPA utför SOC 1-revisionen och den certifierade organisationen utför SOC 2-revisionen. AICPA utför båda typerna av revisioner varje år, med i genomsnitt 320 revisioner som utförs varje dag.

För att erhålla SOC 1-certifiering måste organisationen uppfylla alla fyra Trust Services-kriterierna, men kontrollerna som måste implementeras i organisationen är mindre stränga än de som krävs för en SOC 2-organisation. SOC 1 ger inte samma detaljnivå som SOC 2-rapporter, men det kräver en högre nivå av kontrollimplementering.