Vad är systemvetenskap?

Vad är definitionen av systemvetenskap

Definitionen av systemvetenskap är den systematiska studien av komplexa fenomen i termer av relationerna mellan deras delar och deras helhet, och av det ömsesidiga beroendet mellan delarna och helheten i systemet. När vi säger helheten menar vi summan av delarnas kvaliteter.

Denna definition av systemsystem är naturligtvis ofullständig. För definitionen innehåller bara ett fåtal idéer. Den nämner inte idén om delarna, och idén om systemet som helhet är odifferentierad. Vi förutsätter att läsaren är bekant med idén om system och dess egenskaper. Det är nödvändigt att skilja mellan två typer av system, fysiska och biologiska. Biologiska system är system av levande varelser, som är sammansatta av celler eller molekyler av olika slag. De biologiska systemens egenskaper handlar också främst om relationerna mellan delarna av systemet och deras relationer till helheten.

Fysiska system i universum är system av elementarpartiklar, som kombineras till atomer och molekyler med olika egenskaper. Partiklarnas egenskaper är nära besläktade med relationerna mellan partiklarna, till exempel attraktion mellan dem etc. Atomernas och molekylernas egenskaper är nära relaterade till relationerna mellan dem och andra atomer och molekyler. Systemets egenskaper beror på relationerna mellan delarna av systemet och deras relationer till helheten.

Vi kan också tala om samhället inom systemvetenskap. När vi talar om samhället i systemet menar vi inte individerna, som är delarna av systemet, utan den sociala struktur som de ingår i och deras relationer till den.

Hur fungerar systemvetenskap?

När vi studerar ett system är det första steget att definiera systemet exakt. Systemet definieras i termer av dess komponenter, delarna av systemet och relationerna mellan dem.

Då försöker vi upptäcka systemets lagar. Systemets lagar är relationerna mellan systemets delar och deras relationer till helheten, d.v.s. relationerna mellan systemets delar och helheten. Lagarna är de allmänna principerna för systemet.

Lagarna är relaterade till definitionerna av komponenterna, systemet och relationerna mellan dem, och de upptäcks av systemvetenskapens metoder, dvs genom experiment, observation och beräkning.

Fördelar med systemvetenskap

 • Lagstyrda upptäckter – Det kan inte finnas någon upptäckt utan en lag, och det kan inte finnas någon upptäckt utan upptäckt. Det sägs att lagar upptäcks av lagar.
 • Allmänt tillämplig – Systemvetenskap kan förklara eller förutsäga egenskaperna hos delarna och egenskaperna hos hela systemet i olika system. Till exempel egenskaper hos materia och ljus, egenskaper hos vatten och ånga, egenskaper hos solsystemet, egenskaper hos biologiska system, egenskaper hos mänskliga samhällen, etc.
 • Kraftfull metod för upptäckt – Lagar härrör inte från erfarenhet; de upptäcks av systemvetenskapens metoder. Upptäckten av nya lagar är mycket meningsfullt och viktigt i sökandet efter naturlagarna.
 • Rationella förklaringar – Förklaringar med lagar är rationella förklaringar.
 • Naturtrogna – Systemets lagar är naturtrogna, det vill säga de är grundläggande systemlagar.

Nackdelar med systemvetenskap

 • Inte ett universalmedel – Systemvetenskap kan inte förklara allt; de kan inte förklara hur livet uppträder och utvecklas, hur samhällen uppträder och utvecklas, hur lagar uppstår, hur lagar är naturtrogna osv.
 • Inte en vetenskap i sig – Systemvetenskap är inte en vetenskap i sig. De är tvärvetenskapliga vetenskaper, så de använder metoder från olika vetenskaper. De är inte vetenskapen om lagar, de är metodiken för sökandet efter lagar.
 • Metoder kanske inte fungerar – Systemvetenskap är väldigt generell. Ofta kan vi använda dem, men vi kan inte tillämpa dem i alla fall. Det är därför de inte är vetenskaper i sig.

Olika typer av systemvetenskap

 • Biologi – Studiet av organismer som system, deras egenskaper och deras evolution är en gren av biologin. Organismer är system av levande varelser, som består av celler och molekyler av olika slag.
 • Fysik – Studiet av system, inklusive system av materia och ljus, av atomer och molekyler, av solsystem och galaxer kallas fysik.
 • Kemi – Studiet av system, inklusive systemen av atomer och molekyler, av kemiska föreningar och av biologiska celler och organismer kallas kemi.
 • Geologi – Studiet av historien om jordens utveckling som ett system kallas geologi.